Gustav Klimt

Litografie

 

 

 

III.
 

 

 

 
Gustav Klimt
Portrét Rii Munk
litografie / lithograph
17 x 11 cm, 1917-18/1922
7.800,- Kč / CZK

 


zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Klimt
Paula Zuckerkandl
litografie / lithograph
17 x 8 cm, 1911/1922
rámováno / framed
9.200,- Kč / CZK

 


 

 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

Gustav Klimt
Friederike Maria Beer
litografie / lithograph
17 x 10 cm, 1916/1922
7.800,- Kč / CZK

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Klimt
Stojící dáma II
litografie / lithograph
17 x 5 cm, 1904-5/1922
7.800,- Kč / CZK


 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Klimt
Eva
litografie / lithograph
17 x 6 cm, 1917/1922
7.800,- Kč / CZK


 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Klimt
Akt ženy (studie k Erinyím)
litografie / lithograph
17 x 5,5 cm, 1903-7/1922
7.800,- Kč / CZK

   

 

 

 

 

 

 

Gustav Klimt
Dáma v kimonu
litografie / lithograph
17 x 4 cm, 1917-18/1922
7.800,- Kč / CZK

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Klimt
Tanečnice II
litografie / lithograph
17 x 7,5 cm, 1907-8/1922
rámováno / framed
9.200,- Kč / CZK

  

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Klimt
Skica portrétu
litografie / lithograph
17 x 10 cm, 1907-8/1922
7.800,- Kč / CZK


 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Klimt
Objímající se pár
litografie / lithograph
17 x 8,5 cm, 1902/1922
7.800,- Kč / CZK


 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

home