František Kupka
Lysistrata

I 

 

 

František Kupka
Lysistrata I
lept a akvatinta / etching and aquatint
18 x 12,5 cm, opus NGK 321
1907-1909, 125/250
 

 

 

 


 

František Kupka
Lysistrata II
lept a akvatinta / etching and aquatint
8 x 11,5 cm, opus NGK 321
1907-1909, 125/250
 

 

 

 

 

 

František Kupka
Lysistrata III
lept a akvatinta / etching and aquatint
7,5 x 12,5 cm, opus NGK 321
1907-1909, 125/250
 


 

  

František Kupka
Lysistrata IV
lept a akvatinta / etching and aquatint
8 x 12,5 cm, opus NGK 321
1907-1909, 125/250
 

 

  


 

František Kupka
Lysistrata V
lept a akvatinta / etching and aquatint
8 x 12 cm, opus NGK 321
1907-1909, 125/250
 

 

 


 

 

František Kupka
Lysistrata VI
lept a akvatinta / etching and aquatint
8,5 x 12 cm, opus NGK 321
1907-1909, 125/250
 

 

 

 

 

 

 

František Kupka
Lysistrata VII
lept a akvatinta / etching and aquatint
8 x 12 cm, opus NGK 321
1907-1909, 125/250