Josef Capek, Toyen, Jan Zrzavy, Frantisek Tichy,

Různí umělci
Various artists


 

 

 

 

Jan Preisler
malíř a grafik / painter and graphic artist

 

 

 

Narodil se v roce 1879 v Popovicích u Berouna v rodině Josefa Preislera, který byl slévačem v Karlově Huti.
Od roku 1887 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Františka Ženíška, ke kterému choval vřelý vztah.
Profesorem speciální školy na Akademii výtvarných umění v Praze se stal roku 1917. V roce 1902 podnikl s Antonínem Hudečkem cestu do Itálie, která znamenala významný posun v malířově tvorbě. Z této doby pocházejí proslulé variace na motiv Černého jezera.
Zemřel nečekaně na zápal plic dne 26. 4. 1918 v Praze. Na jeho žádost nebyl pochován na Vyšehradě mezi ostatní velikány české kultury, ale na hřbitově v Počaplech, v rodném kraji.
Jan Preisler patří mezi významné české malíře přelomu 19. a 20. století. Významnými směry té doby byl symbolismus, impresionismu nebo expresionismus. Vrcholným představitelem a zároven spoluurčujícím tvůrcem dalšího proudu - secese - byl právě Jan Preisler.

 

 

 

 

Jan Preisler
Studie dívky / Study of a Girl
kresba tužkou / pencil drawing
26,5 x 19 cm
pozůstalostní razítko
10.000,- Kč / CZK
 

    


 

 

 

 

 

 


Josef Šíma
malíř a grafik / painter and graphic artist

(1891 - 1971)
 

 

 

 

Josef Šíma patří k velkým osobnostem evropského malířství 20. století. Narodil se roku 1891 v Jaroměři. Šímův otec učil kreslení a malbu na zdejší C. k. řemeslnické škole, kterou navštěvoval kupříkladu i malíř František Kupka. Po absolvování Akademie v Praze ve třídě Jana Preislera studoval Josef Šíma na brněnské technice. V roce 1920 odejel do Francie a natrvalo se zde usadil. Ani poté však nepřerušil styky s vlastí  a jako člen Devětsilu se účastnil kulturního dění v Československu. V roce 1927 založil se svými přáteli básníky skupinu Le Grand Jeu - jeho tvorba se vyvíjela směrem ke snaze postihnout univerzální jednotu světa a lidského života. Šímovy snové krajiny nebo mytologická podobenství promlouvají i jako vzpomínka malíře na kraj mládí. Významnou součást jeho tvorby tvořila práce ilustrátorská. Zemřel v roce 1971 v Paříži.