Jiří Slíva

In Pinot Veritas


2 

 

 

 

Jiří Slíva
Coq au vin
litografie / lithograph
22 x 19 cm
 

 

 

 

 

 

Jiří Slíva
Dělený mozek
litografie / lithograph
43,5 x 32 cm
 

 

 

  

 

Jiří Slíva
Demi sec x Brut
lept / etching
39 x 29,5 cm
 

 

 

 


 

 

Jiří Slíva
Duel
litografie / lithograph
32 x 43 cm
 

 

 

 

 

 

Jiří Slíva
Grande parade du vin
lept / etching
17 x 25 cm
 

 

 

 

 

 

 

Jiří Slíva
Happy Hour
litografie / lithograph
37 x 28 cm
 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Slíva
Chat Neuf du Pape
litografie / lithograph
37 x 28 cm
 

 

 


 

 

 

Jiří Slíva
In vino vanitas
litografie / lithograph
25,5 x 21 cm
 

 

 


 

 

 

Jiří Slíva
Kafka – brouk s víny
litografie / lithograph
15 x 10 cm
 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Slíva
Karlovy Vary 2012
litografie / lithograph
18,5x 9 cm
 

 

 

 

 


 

 

Jiří Slíva
Kašpárek s vínem na niti
litografie / lithograph
16 x 11 cm
 

 

 

 


 

 

 

Jiří Slíva
Klaun Frascati
litografie / lithograph
43 x 32 cm
 

 

 

 

 

 zpět / back

home