Jan Svoboda

Obrazy

2

 

 

 


 

 

Jan Svoboda
Pohyb I – diptych 1. část
olej / oil, 90 x 70 cm
2014

Jan Svoboda
Pohyb II – diptych 2. část
olej / oil, 90 x 70 cm
2014
Cena celkem 70.000,-

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Jan Svoboda
Růžová síť
olej / oil, 70 x 60 cm
2015
28.000,- Kč / CZK
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Jan Svoboda
Šedá soustava horizontů
olej / oil, 60 x 60 cm
2015
26.000,- Kč / CZK
 

   

 

 

 

 


 

 

 

Jan Svoboda
Šedé kruhy
olej / oil, 80 x 65 cm
2015
33.000,- Kč / CZK
 

   

 

 

 

 

 


 Jan Svoboda
Šestistran
olej / oil, 65 x 50 cm
2015
24.000,- Kč / CZK
 

   

 

 

 

 

 

 


Jan Svoboda
Tucet růžových
olej / oil, 150 x 120 cm
2014
80.000,- Kč / CZK
 

   

 

 

 

 


 

 

Jan Svoboda
Tucet zelených
olej / oil, 150 x 120 cm
2014
80.000,- Kč / CZK
 

   

 

 


 


 

 

home