Jiří Kolářkolážista, experimenální výtvarník a básník/ collage, experimental artist and poet

*24. září 1914 v Protivíně +11. srpna 2002 v Praze

 

Jiří Kolář se narodil 24. září 1914 v Protivíně, v letech 1922 – 1945 bydlel na Kladně a prošel mnoha zaměstnáními. Ve čtyřicátých letech se stal členem skupiny 42. V padesátých letech byl vězněn. Publikovat a vstavovat mohl pouze krátce koncem šedesátých let. 

Od počátku sedmdesátých let až do roku 1989 nevydal Kolář v Čechách jedinou knihu a nemohl uskutečnit žádnou výstavu. Do roku 1979 žil v Praze, po podepsání Charty 77 odjel do zahraničí a v letech 1980 až 1998 pobýval ve vynucené emigraci v Paříži.  Kolář žil do své smrti v roce 2002 v Praze. 

Náš v cizině nejvýznamnější žijící výtvarník se dočkal většího uznání po celém světě než doma. Od šedesátých let uskutečnil přes tři sta výstav. Vydal deset monografií a několik desítek antologií, knih pro děti, katalogů a bibliofilí.

Když Jiří Kolář vydal básnický debut Křestný list (1941) měl již za sebou první výstavu koláží (1937). Do skupiny 42 se začlenil jako básník a poezii se také po celá čtyřicátá a padesátá léta věnoval. Postupně si uvědomoval omezenou schopnost slova v lidské komunikaci, přesvědčil se o nedělitelnosti poezie a o propustnosti hranice mezi slovem a obrazem. 

Stejně hravým způsobem jako rozvrátil řeč, aby se dostal "k okamžiku před napsáním básně", rozvrátil obraz, aby odhalil, co jej vytváří. 

Ve své výtvarné tvorbě pracoval namísto štětcem skalpelem, barvy nahrazoval potištěným papírem a lepidlem. Jeho koláže – obrazy, reliéfy, objekty, vytvářené metodami roláže, proláže, muchláže, chiasmáže, asambláže, stratifie … – jsou průnikem do mnoha vrstev a záhybů lidské existence.

 

Jiri Kolar was born on 24 September 1914 in Protivin. Between the years 1922 and 1945, he lived in Kladno where he took up various kinds of work. During the 1940s, he became a member of the "Art Group 42" and in the 1950s was imprisoned for his activities. He could publish and exhibit only shortly in the end of the 60s. From the beginning of the 1970s up until the year 1989, Kolar did not have any books published and he could not exhibit again. He lived in Prague until 1979. However, like for other artist and authors, association with Charta 77 meant emigration and he lived in exile, mostly in Paris. After his return to the Czech Republic in 1998, Kolar lived and worked in Prague (died 2002)

It should be mentioned that this Czech artist reached more acknowledgement abroad than at home. Since the 60s he had more than three hundred exhibitions, published ten monographs and ten anthologies, children’s books, catalogues and bibliophilies.

As Jiri Kolar published his poetic début "Krestny list" (1941), he had also completed his first exhibition of Collages (1937). He was incorporated into the Art Group 42 as a poet and continued to write poetry throughout the 1940s and the 1950s. He became gradually aware of the limited use of words in human communication, realised the indivisibility of poetry, and the permeability of boundaries between a word and a picture.

By the same playful way he disrupted speech to get to "the moment before writing down the poem", he subverted a picture to debunk, in order to reveal what makes it happen. Instead of creating with a paintbrush he used a scalpel, while colours were replaced by printed paper and glue. His collages consist of pictures, reliefs and objects that are put together by methods of rolaz, prolaz, muchlaz, chiasmaz, asamblaz, stratifie. His style and methods ingeniously penetrate the multiple levels and twists of human existence.

 

Jiří Kolář – portrét od Kamila Lhotáka
Jiri Kolar – portrait by Kamil Lhotak 

 

Výstava v gotickém sklepení galerie ART
Exhibition in the Gothic cellar of ART Gallery

 

Návštěva u Jiřího Koláře 

Jiří Kolář se svojí ženou Bělou Kolářovou a koláží "Mademoiselle Rivierová"
Jiri Kolar and his wife Bela Kolar and collage "Mademoiselle Rivier"

 

Jiří Kolář podepisuje koláž "Tančící Mondrian"
Jiri Kolar signing collage "Dancing Mondrian"

 

Jiří Kolář a galerista Luboš Jelínek
Jiri Kolar and gallerist Lubos Jelinek

 

Jiří Kolář – Tiskové informace

 

Jiří Kolář (*1915)

[Jiří Kolář] Jiří Kolář, syn pekaře a švadleny, geniální autodidakt. Básník a výtvarník, experimentátor. Organizátor neoficiální české literatury 50. let, jehož mravní autoritě a magnetismu podléhali např. i Bohumil Hrabal či Václav Havel. Vyučil se truhlářem, prošel mnoho povolání, byl závozníkem i číšníkem. Spoluzaložil Skupinu 42. Po válce se stal v Praze nakladatelským redaktorem. V roce 1950 byl propuštěn ze zaměstnání. V roce 1952 byl zatčen za rukopis Prométheových jater a strávil devět měsíců ve vazbě. Od 60.1et se soustředil na metodu koláže, vytvořil nové varianty této techniky (chiasmáž, muchláž, proláž, roláž). Signatář Charty 77. Od roku 1980, kdy mu československé úřady odmítly prodloužit vízum a v nepřítomnosti ho odsoudili k roku vězení a ztrátě veškerého majetku, žije v Paříži. V roce 1991 byl vyznamenán Cenou Jaroslava Seiferta a Řádem T. G. Masaryka. Čestný občan Prahy. Ženatý, manželka Běla Kolářová je také výtvarnice.


Jiří Kolář – Výběr z tisku (pražská výstava 1999)

„Rozsáhlou retrospektivu díla jednoho z vůbec nejdůležitějších českých umělců dvacátého století, Jiřího Koláře, zpřístupnila včera veřejnosti Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze. Kolářovských výstav se sice od roku 1989 u nás uskutečnilo několik,…, ale úmyslem nynější expozice ve Veletržním paláci je poprvé vpravdě adekvátním způsobem prezentovat přínos tohoto výjimečného umělce, který se jako jeden z mála českých poválečných výtvarníků prosadil na zahraniční scéně.“
in: Lenka Lindaurová, Radka Prchalová: 
Národní galerie připravila poctu Kolářovi, MF DNES, 22. 12. 1999 

„Pravděpodobně jde o Kolářovu výstavu nejrozsáhlejší, měřeno počtem exponátů, ale určitě o výstavu nejobsáhlejší z hlediska šíře záběru.“
in: Kateřina Hejková: 
Skromné a silné svědectví Jiřího Koláře, Nedělní noviny, 26. 12. 1999 

„Celá expozice je důstojným holdem tvůrci, který dnes patří ve světě mezi nejznámější české umělce…..Velká pochvala náleží výtvarníku Ivanu Kafkovi, který s ohromným citem všechna zapůjčená díla ve Veletržním paláci nainstaloval. Opravdu se málokdy zdařilo, aby tyto prostory měly přívětivou atmosféru.“
in: Peter Kováč: 
Kolářovo jablko poznání, Právo, 27. 12. 1999 

„Po řadě výstav věnovaných Kolářovi po roce 1989….je retrospektiva Příběhy Jiřího Koláře (s podtitulem Básníkovy výtvarné proměny) prvním reprezentativním přehledem celku umělcova díla od čtyřicátých let do současnosti. Vynikne tak právě skutečnost, že Kolářova tvorba – poezie i jeho výtvarné dílo včetně poprvé česky vydaného Slovníku metod (nakladatelství Gallery, Praha 1999) – stojí a padá s napětím, jež přinášejí činy, události a akce. Pohyb, jež ukrývají v principu statická výtvarná díla, vyniká při této příležitosti o to víc, že pro instalaci vlastně komorních děl zvolil Ivan Kafka (tentokrát v roli architekta výstavy) minimalisticky čisté, bílé řešení. Uspořádání expozice, která poprvé podává ucelenou představu o hlavních tvůrčích myšlenkách Jiřího Koláře, diváky citlivě provází základními okruhy Kolářovy tvorby.“
Poezie je neústupná, Týden, 53 / 1 / 1999

„Výstava ve Veletržním paláci je prvou expozicí, která se pokouší mapovat jednotlivé vývojové etapy básníka a výtvarníka Jiřího Koláře už od čtyřicátých let, kdy se mnohem výrazněji prolínala jeho básnická tvorba s výtvarnou činností……Ocenění zaslouží  architektonické členění výstavy…“
in: Jan Hůla: 
Kolářovo vyznání lásky (Nejrozsáhlejší výstava českého výtvarníka a básníka),
Hospodářské noviny, 4. 1. 2000 

„Bolestnou mezerou v dějinách českého poválečného umění byla dosud chybějící retrospektivní výstava díla Jiřího Koláře. Po revoluci jsme na ni čekali plných deset let. Koná se až nyní…Retrospektivní výstava, na níž máme možnost sledovat Kolářovo výtvarně-literární dílo od jeho prvních předválečných koláží až do současnosti, nám tedy poskytuje dosud chybějící jasnou  a především věcnou reálnou základnu pro zamyšlení……Na Kolářově retrospektivě máme možnost spatřit řadu důležitých a těžko dostupných prací ze soukromých sbírek i ze zahraničních muzeí a galerií….Kompozitoři současné výstavy v čele s hlavním kurátorem expozice Josefem Hlaváčkem …položili důraz na to, aby představili právě mnohostrannost Kolářova přístupu…..Výjimečně zdařilá je instalace výstavy, vymyšlená Ivanem Kafkou….Do popředí nám díky projektu …vystupují strukturální kvality umělcova díla.“
in: Vít Havránek: 
Jiří Kolář – legenda a skutečnost (Konečně můžeme uceleně poznat tvorbu „klovajícího orla“),  MF DNES, 12. 2. 2000-08-18

„Přestože výstav Jiřího Koláře jsme měli možnost po roce 1989 zhlédnout celou řadu…, teprve retrospektiva v pražské Národní galerii se bez nejmenších pochybností nejlépe, tedy přiměřeně, vyrovnala s celkem jeho díla…. U nás stále neobvyklá zdrženlivost, se kterou přistoupili pořadatelé k výběru exponátů, se pak také bohatě vyplatila…. Všechno, co se ve Veletržním paláci odehrává, ovšem slouží nejen pro přehlédnutí a shrnutí Kolářova výtvarného díla jako vrcholného vzepětí českého moderního umění po druhé světové válce. Po této výstavě vystoupily zřetelně umělecké kvality a novátorská role Jiřího Koláře v našem prostředí. Nicméně v jasné stavbě a úhledném vyznění výstavy se jako v právě vyčištěném zrcadle odráží otázky, pro které pomalu nastal čas.“
in: Marek Pokorný: 
Znovu: Krásný neúspěch, Týden, 10 / 2000

„Výstava….patří k hlavním událostem projektu Praha 2000….každý, kdo dosud vnímal Kolářovo dílo jen jako manýristický kabinet obrazových kuriozit a podivností, může konečně zahlédnout podstatnější ponorný proud jeho básnictví. V podstatě užasneme, že samo jeho dílo je tak celistvé, jako kolážové objekty…“
in: Věra Jirousová: 
Příběhy Jiřího Koláře, Neviditelný pes, 28. 2. 2000    Moravská galerie v Brně vzdává hold Jiřímu Kolářovi 

Koláže, muchláže, roláže, asambláže či reliéfní chiasmáže – to jsou pojmy, při kterých se lidem orientujícím se ve výtvarném umění vybaví jméno Jiří Kolář. A právě s dílem tohoto experimentátora, výtvarníka a básníka se mají možnost od včerejška seznámit návštěvníci Pražákova paláce. 

Výstava zabírající celé spodní patro budovy Moravské galerie byla autory nazvána Příběhy Jiřího Koláře – básníkovy výtvarné proměny a navazuje volně na stejnojmenný projekt, který na jaře slavil velký úspěch v pražském Veletržním paláci. "Expozice se v Brně objevila takříkajíc nad plán, původně jsme s ní nepočítali. Ale nejedná se o pouhý přenos výstavy z Prahy," popisovala ředitelka Moravské galerie Kaliopi Chamonikolasová. 

Pražská expozice, která byla zároveň vůbec prvním reprezentativním projektem shrnujícím dosavadní Kolářovu tvorbu, se z velké části skládala z exponátů zapůjčených v zahraničí. Ty se pro brněnskou reprízu nepovedlo zajistit. "Na rozdíl od pražské premiéry se však podařil připravit a vydat k výstavě katalog," dodala Chamonikolasová. Projekt Příběhy Jiřího Koláře, konaný – jak v pražském, tak i brněnském případě – pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla, je po veleúspěšné pražské výstavě věnované Josefu Ladovi dalším, jenž má představovat velké osobnosti českého uměleckého světa. "Jedná se o známé umělce, kterým se však nedostává takových poct, jaké by si zasloužili," vysvětloval vznik projektu jeden z autorů Jaroslav Kořán. V Pražákově paláci najdou návštěvníci čtyři velké místnosti naplněné exponáty, které vypovídají o Kolářových proměnách během několika desetiletí – od básnictví přirozeného až k umělému. "Jiřímu Kolářovi se samozřejmě věnovali nejen v zahraničí, ale i galeristé v České republice, jenže nikdy nešli do takové hloubky. 

Již podle názvu výstavy je jasné, že na Kolářovo dílo se nyní můžeme podívat hned z několika stran. Návštěvníci poznají, kdy jej okouzlila avantgarda, důvod, proč opustil klasickou poezii, co jej vedlo k předmětným básním a práci s netradičními materiály," objasňoval záměr další z autorů Jiří Hlaváček. Diváci se seznámí s celým spektrem Kolářovy tvůrčí práce, kdy od slov přešel k předmětným básním, kde písmo nahradily předměty (od provázků, drobných předmětů až po mušličky), světoznámým kolážím, muchlážím či drobnými útržky papíru polepeným objektům. Asamblážová hruška se také stala mottem celé brněnské výstavy. Originální techniky a metody převodu klasické poezie do podoby vizuální popsal Jiří Kolář ve své knize Slovník výtvarných metod, který byl také konečně přeložen z francouzštiny do češtiny. 

Jiří Kolář, který příští neděli oslaví své šestaosmdesátiny, je výraznou postavou českého kulturního dění. Svou tvůrčí kariéru započal jako básník, světoznámým se pak stal jako výtvarník a mecenáš mladých umělců. "O Jiřím Kolářovi se do roku 1990 vědělo mezi veřejností jen málo, jelikož jako o členu Charty 77 a pozdějším emigrantovi se o něm nesmělo mluvit," vysvětloval autor pražské výstavy Jan Hlaváček. Před podpisem Charty a odchodem do zahraničí byl Jiří Kolář předn í osobností uměleckého života – byl členem Umělecké besedy, legendární Skupiny 42 či spoluiniciátorem skupiny Křižovatka. K výtvarnému projevu, který mu však vynesl větší ohlas než dílo básnické kupříkladu v podobě sbírek Prométheova játra či Vršovický Ezop, se dostal poněkud pozdě, ve svých sedmačtyřiceti letech. Ve vytváření svých originálních děl neustal ani ve svém pařížském exilu. Paříž mu i jeho ženě Běle byla domovem do roku 1998, kdy natrvalo přesídlili zpět do Prahy. A jak dodávají autoři pražské i brněnské výstavy, právě díky tomu se mohl konečně uskutečnit tak rozsáhlý projekt. 

Návštěvníci Pražákova paláce mohou expozici Příběhy Jiřího Koláře zhlédnout do 19. listopadu. K výstavě se pojí také celá řada doprovodných programů, zejména v podobě přednášek.


Jiří Kolář – Publikace

KNIHY V ČEŠTINĚ

Černá lyra, Čas, Očitý svědek
autor: Jiří Kolář
Mladá fronta, 1997, ISBN 8020406409
(tři u nás dosud nevydané sbírky autorovy básnické tvorby z let 1948-1949)

Drahý pane Kolář
autor: Vaculíková Madla
Mladá fronta, 1994, ISBN 8020404872
(dopisy Marie Vaculíkové (Madly) panu Jiřímu Kolářovi)

Drahý pane Kolář… (Kniha druhá 1993-1999)
autor: Vaculíková Madla
Mladá fronta, 1999, ISBN 8020408231
(Kniha obsahje texty vybraných dopisů, které psala Madla Vaculíková Jiřímu Kolářovi v letech 1993-1999. Obrazovou přílohu tvoří 24 Kolářových koláží.)

Haškova Praha
autor: Jiří Kolář
Academia, 1997, ISBN 802000789X
(Zatím poslední, dosud nepublikované dílo Jiřího Koláře (1914), jedné z nejvýraznějších osobností českého výtvarného umění a poezie, je pandánem knihy Kafkova Praha, vydané před několika lety. Autor vytvořil sérii koláží vycházejících z dobových pohlednic, Haškových fotografických portrétů a fotografií Prahy z přelomu 19. a 20. století. Doplnil je citáty z Haškových povídek a samozřejmě ze Švejka. Reprezentativně vypravená publikace obsahuje 28 barevných i černobílých kompozic.)

Paleček krále Jiřího
autor: Josef Hiršal, Jiří Kolář
Atlantis, 1992, ISBN 8071080586
(Kniha se skládá ze čtyř částí, první sdružuje příběhy s historickým pozadím, jejichž hrdinou je sám Paleček, druhá poučí čtenáře o tom, jak se žilo v Praze za krále Jiřího, třetí nás pobaví historkami, které dával Paleček k lepšímu pro obveselení, ponaučení a nápravu svým posluchačům. Do poslední části zařadili autoři palečkovy satirické pranostiky, hádanky a chytačky.)

Přestupný rok- Deník
autor: Jiří Kolář
Mladá fronta, 1996, ISBN 8020405771
(Dosud nevydaný literární deník, kde se autor vzdal jakékoli kompozice a dal promluvit času – tomu čím, kdy a jak jako básník žil.)

Psáno na pohlednice I.
autor: Jiří Kolář
Mladá fronta, 1999, ISBN 8020407391
(První svazek dopisů psaných na pohlednice, které v letech 1983--1985 posílal Jiří Kolář z Paříže denně své ženě Běle do Prahy, kde čekala na povolení českých úřadů k vystěhování ze země. Krátké texty, přibližně stejně dlouhé, mají vlastně rozsah básně a ve svém celku tvoří jakýsi moderní román v dopisech a zároveň ojedinělý dokument připomínající deník, v němž básník nejen popisuje, čím v Paříži každodenně žil, ale dává také nahlédnout do okolností vzniku své tvorby a osvětluje její zdroje. Další dopisy na pohlednicích z let 1986 do současnosti vyjdou ve druhém svazku.)

Slovník metod
autor: Jiří Kolář
Gallery, ISBN 8086010171
(Obsáhlá reprezentativní publikace slovy a reprodukcemi prací Jiřího Koláře představuje dílo této osobnosti v celé jeho rozmanitosti.)

Týdeník 1968/Newsreel 1968
autor: Jiří Kolář
Torst, ISBN 8085639033
(Každý týden od ledna do prosince 1968 vytvářel Jiří Kolář jednu či více koláží, které pak doprovodil krátkým textem. Události osobního i veřejného života se v převratném roce 1968 prostřednictvím dokumentů – novin, dopisů, manifestů, petic, ale i úmrtních oznámení – stávají součástí osobitého výtvarného deníku. Kolář v něm spojil svůj básnický talent s výtvarnou tvorbou, která mu přinesla světovou slávu. Týdeník 1968 je v úplnosti představen výpravnou monografií s textem Arséna Pohribného.)

 

KNIHY V ANGLIČTINĚ | BOOKS IN ENGLISH

Jiri Kolar: Transformations
by Charlotta Kotik
Buffalo Fine Arts/Albright-Knox Art Gallery, 1978, ISBN 0914782193

Kolar – Chiasmage: Selections from the Guggenheim
by Thomas M. Messer
Katonah Gallery, 1988, ISBN 0685457265

Jiri Kolar: Diary, 1968 
by David Elliott, Arsen Pohribny
State Mutual Book & Periodical Service, 1984, ISBN 0905836456

Týdeník 1968/Newsreel 1968
by Jiri Kolar
Torst, ISBN 8085639033
(Each week from January to December of 1968 had Jiri Kolar created one (or more) collages and accompanied it with a short commentary. Events of private as well as public life recorded in documents – newspapers, letters, manifestos, petitions and even obituaries – become part of this peculiar graphic diary. Kolar combined his poetical genius with the graphic art that made him world-known. The 1968 – Newsreel is represented in a complete form by a quality monography attended by text written by Arsén Pohribny.)