Gustav KlimtLitografie

II

Gustav Klimt
Panna

litografie / lithograph
17 x 8 cm, 1913/1922

Gustav Klimt
Tanečnice zepředu

litografie / lithograph
17 x 8 cm, 1916-18/1922

Gustav Klimt
Tanečnice zprava

litografie / lithograph
17 x 6,5 cm, 1916-18/1922

Gustav Klimt
Sedící dáma

litografie / lithograph
17 x 11 cm, 1908/1922
rámováno / framed

Gustav Klimt
Přítelkyně

litografie / lithograph
17 x 10 cm, 1916-17/1922

Gustav Klimt
Mäda Primavesi

litografie / lithograph
17 x 7 cm, 1912-13/1922

Gustav Klimt
Dáma v kožešině

litografie / lithograph
17 x 6 cm, 1917/1922

Gustav Klimt
Akt dívky

litografie / lithograph
17 x 6 cm, 1907/1922

Gustav Klimt
Chlapecký akt

litografie / lithograph
17 x 6 cm, 1904-5/1922

Gustav Klimt
Milenci I

litografie / lithograph
17 x 7,5 cm, 1901-2/1922
rámováno / framed