Jiří SlívaIn Pinot Veritas

Grafika 2

Jiří Slíva
Coq au vin

litografie / lithograph
22 x 19 cm

Jiří Slíva
Dělený mozek

litografie / lithograph
43,5 x 32 cm

Jiří Slíva
Demi sec x Brut

lept / etching
39 x 29,5 cm

Jiří Slíva
Duel

litografie / lithograph
32 x 43 cm

Jiří Slíva
Grande parade du vin

lept / etching
17 x 25 cm

Jiří Slíva
Happy Hour

litografie / lithograph
37 x 28 cm

Jiří Slíva
Chat Neuf du Pape

litografie / lithograph
37 x 28 cm

Jiří Slíva
In vino vanitas

litografie / lithograph
25,5 x 21 cm

Jiří Slíva
Kafka – brouk s víny

litografie / lithograph
15 x 10 cm

Jiří Slíva
Karlovy Vary 2012

litografie / lithograph
18,5x 9 cm

Jiří Slíva
Kašpárek s vínem na niti

litografie / lithograph
16 x 11 cm

Jiří Slíva
Klaun Frascati

litografie / lithograph
43 x 32 cm