Jiří Kolářkoláže / collage

1. července - 1. září 2001

 

Jiří Kolář se narodil 24. září 1914 v Protivíně, v letech 1922 – 1945 bydlel na Kladně a prošel mnoha zaměstnáními. Ve čtyřicátých letech se stal členem skupiny 42. V padesátých letech byl vězněn. Publikovat a vstavovat mohl pouze krátce koncem šedesátých let. 

Od počátku sedmdesátých let až do roku 1989 nevydal Kolář v Čechách jedinou knihu a nemohl uskutečnit žádnou výstavu. Do roku 1979 žil v Praze, po podepsání Charty 77 odjel do zahraničí a v letech 1980 až 1998 pobýval ve vynucené emigraci v Paříži.  Kolář žil do své smrti v roce 2002 v Praze. 

Náš v cizině nejvýznamnější žijící výtvarník se dočkal většího uznání po celém světě než doma. Od šedesátých let uskutečnil přes tři sta výstav. Vydal deset monografií a několik desítek antologií, knih pro děti, katalogů a bibliofilí.

Když Jiří Kolář vydal básnický debut Křestný list (1941) měl již za sebou první výstavu koláží (1937). Do skupiny 42 se začlenil jako básník a poezii se také po celá čtyřicátá a padesátá léta věnoval. Postupně si uvědomoval omezenou schopnost slova v lidské komunikaci, přesvědčil se o nedělitelnosti poezie a o propustnosti hranice mezi slovem a obrazem. 

Stejně hravým způsobem jako rozvrátil řeč, aby se dostal "k okamžiku před napsáním básně", rozvrátil obraz, aby odhalil, co jej vytváří. 

Ve své výtvarné tvorbě pracoval namísto štětcem skalpelem, barvy nahrazoval potištěným papírem a lepidlem. Jeho koláže – obrazy, reliéfy, objekty, vytvářené metodami roláže, proláže, muchláže, chiasmáže, asambláže, stratifie … – jsou průnikem do mnoha vrstev a záhybů lidské existence.

 

Jiří Kolář – portrét od Kamila Lhotáka
Jiri Kolar – portrait by Kamil Lhotak 


Jiri Kolar was born on 24 September 1914 in Protivin. Between the years 1922 and 1945, he lived in Kladno where he took up various kinds of work. During the 1940s, he became a member of the "Art Group 42" and in the 1950s was imprisoned for his activities. He could publish and exhibit only shortly in the end of the 60s. From the beginning of the 1970s up until the year 1989, Kolar did not have any books published and he could not exhibit again. He lived in Prague until 1979. However, like for other artist and authors, association with Charta 77 meant emigration and he lived in exile, mostly in Paris. After his return to the Czech Republic in 1998, Kolar lived and worked in Prague (died 2002) 

It should be mentioned that this Czech artist reached more acknowledgement abroad than at home. Since the 60s he had more than three hundred exhibitions, published ten monographs and ten anthologies, children’s books, catalogues and bibliophilies.

As Jiri Kolar published his poetic début "Krestny list" (1941), he had also completed his first exhibition of Collages (1937). He was incorporated into the Art Group 42 as a poet and continued to write poetry throughout the 1940s and the 1950s. He became gradually aware of the limited use of words in human communication, realised the indivisibility of poetry, and the permeability of boundaries between a word and a picture.

By the same playful way he disrupted speech to get to "the moment before writing down the poem", he subverted a picture to debunk, in order to reveal what makes it happen. Instead of creating with a paintbrush he used a scalpel, while colours were replaced by printed paper and glue. His collages consist of pictures, reliefs and objects that are put together by methods of rolaz, prolaz, muchlaz, chiasmaz, asamblaz, stratifie. His style and methods ingeniously penetrate the multiple levels and twists of human existence.


Výstava v gotickém sklepení galerie ART
Exhibition in the Gothic cellar of ART Gallery