TOYEN Výběr z grafického díla Toyen z let 1929 - 1967
The selection of the graphic work from 1929 - 19671929-1931
Raná tvorba / Early Years1932-1933
Konjunktura I1934-1938
Konjunktura II1939-1945
Válečná léta / The War Years1946-1967
Paříž / Paris1902-1980
Život a dílo / The Life and Work

Výstava zahrnuje čtyřicet let tvorby Toyen (1929-1967). Vedle půvabných ilustrací a frontispisů jsou ke shlédnutí např. méně známá exlibris či odborníky ceněné obálky s fotokolážemi. Valná většina vystavených artefaktů z poetického předválečného období pochází z konvolutu, který Toyen darovala před odchodem z Československa svému poslednímu českému nakladateli.

The exhibition reflects forty years of Toyen`s work (1929-1969). Besides pleasing illustrations you can also see some less known exlibris and covers with photocollages, which are highly appreciated by experts. The majority of exhibited artefacts is dated back to pre-war period and comes from a collection, which the Toyen had given to her last Czech publisher before she left Czechoslovakia.

   

Prodej ::: Sale

 


Objednejte si katalog